NÁKUPNÝ KOŠÍK

V košíku (0 l) - 0,00 €

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej aj „e-shop" alebo „internetový obchod") umiestneného na doméne vinosudove.sk (ďalej len „internetová doména") je:

EXAPRO Slovakia  spol. s r.o.
Masarykova 49
071 01 Michalovce
IČO: 317 02 988
IČ DPH: SK2020498480
DIČ: 2020498480
zapísaná v obchodnom registri MS Košice, oddiel Sro, vložka č. 5774/V

mob.: +421 915 84 00 64
e-mail: obchod@exapro.sk

(ďalej len „spoločnosť")

orgány dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 (podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu pre nepotravinárske výrobky)

Štátna veterinárna a potravinová správa SR (podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 23/2002 Z. z. pre potravinárske výrobky)Článok I.

Základné pojmy

Predávajúci - spoločnosť, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom e-shopu predáva tovar.

Spotrebiteľ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu, a ktorej tento tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

Tovar - tovar alebo služba ponúkaný prostredníctvom e-shopu.

Objednávka - úkon spotrebiteľa v súvislosti s e-shopom, ktorý vyjadruje vôľu spotrebiteľa nakúpiť tovar v e-shope.

Cena - celková cena uvedená v objednávke, najmä cena za všetok tovar, ktorý si spotrebiteľ objednal a je uvedený v objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny za dopravu.

Cena dopravy (dopravné) - cena za doručenie tovaru k spotrebiteľovi, a prípadne manipulácia s tovarom (vynesenie a pod.), ak je v cene dopravy zahrnutá.

VOP - tieto všeobecné obchodné podmienky.Článok II.

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú:

a) proces nákupu tovaru spotrebiteľom prostredníctvom e-shopu;
b) podmienky predaja a nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho;
c) práva a povinnosti zmluvných strán, predávajúceho a spotrebiteľa, vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho.Článok III.

Objednávka a uzavretie zmluvy

 1. Spotrebiteľ si objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom e-shopu prevádzkovaného na internetovej doméne.

 2. Popis tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade a jeho cena sú uvedené pri jednotlivých položkách ponúkaného tovaru v e-shope. Všetky vyobrazenia tovarov v e-shope sú len informatívneho charakteru.

 3. Nákup tovaru v e-shope je možný registrovaným spotrebiteľom alebo spotrebiteľom bez registrácie. Registráciou spotrebiteľ uvádza registračné údaje, ktoré predávajúci použije len na účel jednoznačnej identifikácie spotrebiteľa a na marketingové účely.

 4. Registráciou získa spotrebiteľ prístup k svojmu účtu (ďalej len „účet spotrebiteľa"). Účet spotrebiteľa umožňuje editovanie osobných údajov, úpravu a vytváranie doručovacích a fakturačných adries, sledovanie histórie objednávok a realizovaných nákupov, atď.

 5. Po stlačení tlačidla pri produkte „vložiť do košíka" sa položka tovaru pridá do nákupného košíka spotrebiteľa. Nákupný košík spotrebiteľa je kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícii na nahliadnutie a zmeny v položkách objednávky.

 6. Počas nákupného procesu si spotrebiteľ zvolí doručovaciu a fakturačnú adresu a spôsob úhrady tovaru podľa možností, ktoré ponúka predávajúci. Pred výberom spôsobu úhrady má spotrebiteľ k dispozícii odkaz na tieto VOP, pričom spotrebiteľ je povinný potvrdiť, že sa oboznámil s týmito VOP, a že s nim súhlasí.

 7. K cenám za jednotlivé tovary sa pripočíta aj cena za dopravu podľa zvoleného druhu dopravy, ak predávajúci umožňuje dopraviť tovar viacerými spôsobmi. Pokiaľ je cena dopravy „zdarma“ a nie je hradená spotrebiteľom je táto skutočnosť uvedená v záverečnej kontrole objednávky, pričom spotrebiteľ je počas nákupného procesu informovaný o cene dopravy alebo o zľave z ceny dopravy.

 8. Objednávku spotrebiteľ ukončí stlačením tlačidla „Definitívne potvrdiť objednávku s povinnosťou platby".

 9. Odoslaním objednávky spotrebiteľ potvrdzuje, že sa mal možnosť sa oboznámiť aj o:

a) vlastnostiach tovaru;
b) celkovej cene, ktorú je povinný predávajúcemu uhradiť.

 1. Po odoslaní objednávky sa táto zaregistruje v systéme e-shopu a súčasne predávajúci zašle na e-mailovú adresu spotrebiteľa:

a) potvrdenie objednávky s informáciami o objednanom tovare;
b) informáciu o stave objednávky spotrebiteľa

 1. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky podľa bodu 10. tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi spotrebiteľovi sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú.Článok IV.

Platobné podmienky

 1. Všetky ceny tovarov v objednávke aj v e-shope sú uvedené vrátane DPH.

 2. Ak sa na tovar vzťahuje akciová cena, je platná od dátumu zverejnenia akcie v popise tovaru alebo do vypredania zásob tohto tovaru. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých tovaroch v e-shope, individuálne zľavy pre spotrebiteľa alebo zľavy poskytované na základe zmluvnej spolupráce predávajúceho s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.

 3. K cene tovaru bude pripočítané dopravné, pokiaľ nie je cena za doručenie zdarma. Výška ceny za dopravu objednaného tovaru je stanovená podľa hmotnosti objednaného tovaru. Hodnota objednávky s cenou dopravy je uvedená počas celého nákupného procesu. Cena dopravy je stanovená podľa platného cenníka sprostredkovateľa doručenia.

 4. Prípadný rozdiel súčtu jednotkových cien s daňou a celkovou cenou môže byť spôsobený matematickým zaokrúhlením.

 5. Cenu podľa objednávky môže spotrebiteľ uhradiť:

a) bankovým prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho na základe zálohovej faktúry vystavenej predávajúcim;
b) dobierkou (úhradou sprostredkovateľovi doručenia/kuriérovi pri preberaní tovaru);
c) platobnou kartou (ak túto možnosť predávajúci poskytuje);
d) platobnou bránou internetového bankovníctva (Tatra banka Tatrapay, VÚB ePlatby, Sberbank WEBpay, Slovenská sporiteľňa SporoPay, UniCredit banka Uniplatba, Poštová banka Platba ONLINE) (ak túto možnosť predávajúci poskytuje);
e) platobnou bránou PayPal (ak túto možnosť predávajúci poskytuje);
f) pri prevzatí tovaru u predávajúceho v hotovosti, platobnou kartou, a pod..

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo dočasne alebo trvalo obmedziť určitý spôsoby úhrady, a to z technických príčin, z dôvodov prekážok na strane predávajúceho alebo sprostredkovateľa týchto služieb alebo z dôvodu vyššej moci.

 2. Za úhradu ceny tovaru a služieb si predávajúci môže účtovať poplatok.

 3. Spotrebiteľ je povinný sa samostatne oboznámiť s poplatkami za prevody a finančné transakcie u subjektov cez, ktoré bola úhrada ceny za tovar realizovaná, a ktoré si spotrebiteľ sám zvolil. (bankové poplatky za prevod a pod.). Tieto poplatky nie sú súčasťou celkovej ceny za tovar predávajúceho a sú jednotlivými subjektmi, ktoré finančnú transakciu vykonali, samostatne účtované spotrebiteľovi.

 4. Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny za tovar na bankový účet predávajúceho alebo moment potvrdenia sprostredkovateľa platby/prepravnej spoločnosti o jej realizácii.Článok V.

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci umožňuje tieto spôsoby dodania tovaru spotrebiteľovi:

a) sprostredkovateľom doručenia (kuriér),
b) osobné prevzatie (osobný odber).

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar spotrebiteľovi v primeranej lehote (ďalej aj „dodacia lehota"). Dodávky tovaru, ktorého objednávku predávajúci potvrdil budú realizované podľa prevádzkových možností predávajúceho, zvyčajne od 4 hodín do 5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže predávajúci jednostranne predĺžiť dodaciu lehotu, a to aj opakovane. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu v prípadoch vzniknutých vyššou mocou alebo v prípadoch, keď nie je možné z objektívnych príčin uskutočniť dodávku v obvyklej dodacej lehote. V prípade zmeny dodacej lehoty predávajúci informuje o tejto skutočnosti spotrebiteľa prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo SMS správy. O odoslaní tovaru, alebo o jeho pripravení na osobné prevzatie je spotrebiteľ vopred informovaný.

 2. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku a/alebo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru:

a) neštandardného či špekulatívneho charakteru;
b) z dôvodu vypredania zásob tovaru, jeho nedostupnosti alebo ak výrobca prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z objednávky spotrebiteľa, alebo z dôvodov vyššej moci;
c) v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v lehote určenej týmito VOP alebo v cene uvedenej na internetovom obchode.

Ak predávajúci odmietne objednávku a/alebo odstúpi od zmluvy o kúpe tovaru, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.

 1. Ak spotrebiteľ objedná viac kusov tovaru, ako je uvedené aktuálne dostupné množstvo tohto tovaru na sklade predávajúceho, e-shop umožní vytvoriť objednávku. Po odoslaní objednávky bude spotrebiteľ informovaný o dostupnosti tovaru a môže sa rozhodnúť pre okamžité čiastočné doručenie tovaru, ktorý je dostupný na sklade, alebo pre doručenie celkového objednaného množstva tovaru v čase jeho dostupnosti.

 2. Ak je zvolený spôsob dopravy sprostredkovateľom doručenia, predávajúci doručí spotrebiteľovi objednaný tovar na adresu, ktorú spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v objednávke. Súčasťou dodania tovaru nie je inštalácia ani iné úkony (napr. vyloženie tovaru a pod.). Spotrebiteľ je povinný prevziať tovar v mieste dodania osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru. Splnomocnená osoba na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu alebo originál písomného splnomocnenia.

 3. Spotrebiteľ je povinný skontrolovať dodaný tovar ako aj jeho obal ihneď pri jeho doručení. V prípade, ak spotrebiteľ zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný o toto ihneď konzultovať priamo s fyzickou osobou sprostredkovateľa doručenia, ktorá mu tovar doručila a túto skutočnosť preukázateľne oznámiť zápisom na potvrdenie o dodaní sprostredkovateľovi doručenia, za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru v zásielke, alebo prevzatie zásielky odmietnuť a žiadať o jej vrátenie späť predávajúcemu. V prípade zistenia poškodenia tovaru, je spotrebiteľ povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru na dokladoch o doručení, ktorého správnosť potvrdí osoba sprostredkovateľa doručenia. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu, môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vád tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať spotrebiteľovi nový tovar. Predávajúci nezodpovedá za poškodenia tovaru spôsobené dopravcom alebo spotrebiteľom.

 4. Spotrebiteľ je povinný svojím podpisom, alebo podpisom splnomocnenej osoby, pri prevzatí objednaného tovaru potvrdiť prevzatie tovaru.

 5. Ak spotrebiteľ zvolí spôsob doručenia osobné prevzatie, je tovar pripravený predávajúcim na prevzatie po zaslaní avíza o možnosti jeho prevzatia v maloobchodnej predajni na ul. Masarykova 49, Michalovce, v pracovných dňoch v čase od 8:00 – 17:30 hod. a v sobotu od 8:00 – 12:30 hod..

 6. V prípade, ak spotrebiteľ neprevezme tovar do 2 dní po uplynutí avíza o možnosti jeho prevzatia, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru.

 7. Predávajúci odovzdá spotrebiteľovi pri osobnom prevzatí alebo v zásielke s tovarom daňový doklad (faktúru) a dodací list.Článok VI.

Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru bez uvedenia dôvodu v lehote 7 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 7 dňoch odo dňa:

a) uzavretia zmluvy, v prípade zmluvy o službách alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči;
b) kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru;
c) kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene;
d) kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov;
e) kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný tovar ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia.

 1. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adresu predávajúceho uvedené vyššie.

 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 3. Po odstúpení od zmluvy budú spotrebiteľovi vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä cena za tovar vrátane nákladov na doručenie. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý má v ponuke predávajúci. Platby budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri platbe, ak spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 4. Platba za tovar bude spotrebiteľovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu. Spotrebiteľ zašle tovar späť alebo ho prinesie na adresu predávajúceho najneskôr do 7 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak je tovar odoslaný späť pred uplynutím 7-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

 5. V prípade odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť tovar v neporušenom hlavnom obale a s neporušenými uzávermi. V opačnom prípade má predávajúci právo takýto tovar neprevziať a považovať tovar už za použitý a odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa za neplatné.

 6. Ak spotrebiteľ požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, má povinnosť uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy predávajúcemu oznámil rozhodnutie odstúpiť od zmluvy.

 7. Z možnosti odstúpenia od zmluvy pri dodaní tovaru alebo poskytnutí služby sú vylúčené položky podľa tohto zoznamu:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a vyhlásením, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a súčasne mu bolo doručené potvrdenie o poskytnutí tohto súhlasu, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (najmä potraviny s krátkou zárukou, mlieko, syry, salámy a pod.);
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napr. čaj, káva, cukor, múka, nápoje, čokoláda ...);
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť (najmä ikonické vína, „tvrdý" alkohol na objednávku a pod.);
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho (napr. oprava kávovaru a pod.);
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a kníh nedodávaných v ochrannom obale;
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote (ochutnávky, prenájom zariadení a pod.);
l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.Článok VII.

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej ceny.

 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a spotrebiteľ tovar neprevezme.Článok VIII.

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

 1. Reklamačné konanie sa riadi reklamačným poriadkom predávajúceho. Znenie reklamačného poriadku je dostupné v prevádzkach predávajúceho na viditeľnom, ľahko prístupnom mieste a súčasne je umiestnený v e-shope.Článok IX.

Osobné údaje a ich ochrana

 1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje registrácia v e-shope, za účelom plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje spotrebiteľ ako jedna zo zmluvných strán. Na spracúvanie osobných údajov spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety sa v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.") nevyžaduje súhlas spotrebiteľa ako dotknutej osoby.

 2. Ak spotrebiteľ pri registrácii zaškrtne tlačidlo „Súhlasím s obchodnými podmienkami", udeľuje tým súhlas predávajúcemu v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z. z., aby tento spracoval a uchovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa registrácie na marketingové účely, t. j. najmä na zasielanie informácií o nových ponukách tovaru predávajúceho, o zľavách, výhodách a pod. Súhlas so spracovaním osobných údajov spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu na vopred neurčenú dobu a spotrebiteľ ho môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote do 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu spotrebiteľom predávajúcemu. Ak spotrebiteľ odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov, v lehote podľa predchádzajúcej vety, zanikne mu aj prístup k jeho kontu vytvorenému v e-shope.

 3. Spotrebiteľ zaškrtnutím tlačidla „súhlas so spracúvaním osobných údajov" potvrdzuje, že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje, ako aj o svojich právach ako dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Spotrebiteľ potvrdzuje, že bol predávajúcim pred poskytnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov informovaný najmä o:

a) identifikačných údajoch predávajúceho;
b) účele spracúvania osobných údajov;
c) rozsahu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú;
d) ďalších informáciách potrebných pre spotrebiteľa na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov, najmä, že

 • predávajúci osobné údaje spotrebiteľa poskytne tretím stranám v prípade vyšetrovania spáchania trestného činu, priestupku či porušenia iných predpisov (napr. v prípade porušovania práv na ochranu osobnosti alebo práv na ochranu duševného vlastníctva), a to najmä orgánom činným v trestnom konaní, súdom, obvodným úradom a pod.;

 • predávajúci osobné údaje spotrebiteľa nebude zverejňovať;

 • predávajúci poučil spotrebiteľa o jeho právach ako dotknutej osoby vyplývajúcich hlavne z § 28 zákona č. 122/2013 Z. z.

 1. Spotrebiteľ má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané;
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií;
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého predávajúci získal jeho osobné údaje na spracúvanie;
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
e) opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

 1. Spotrebiteľ na základe písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu;
b) využívaniu osobných údajov v rozsahu - titul, meno, priezvisko a adresa - na účely priameho marketingu v poštovom styku;
c) poskytovaniu osobných údajov v rozsahu - titul, meno, priezvisko a adresa - na účely priameho marketingu.Článok X.

Záverečné ustanovenia

 1. Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia:

- zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

- zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.,

- zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

 1. Spotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať bez výhrad.

 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. VOP alebo ich zmeny sú platné a účinné od ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.

 3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. januára 2015.